Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

delain
4059 3ae8 500
Magazyn "PANI"
delain
5872 017c 500
Reposted fromexistential existential viakotfica kotfica
delain
7375 718e 500
delain
4511 4916
Reposted from777727772 777727772 viaolivierk olivierk
delain
2300 2e89 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamyceline myceline
delain
4858 de51 500
Reposted fromMtsen Mtsen viaolivierk olivierk
delain
2902 12c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeattman beattman
3902 279a 500

niesmiertelnn-a:

My edit 💎

delain
4199 1bf0
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamesoute mesoute

February 16 2018

delain
“Znam swoją wartość. Korzystam z tkwiącej we mnie mocy. Mówię sobie, że jestem piękna i silna. I nikt nie będzie mi dyktował, jak mam żyć. Tylko ja.”

~ Amy Schumer
delain
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth viagdziejestola gdziejestola
delain

February 15 2018

delain
1196 de9e 500

February 14 2018

delain
4325 b306 500
Reposted fromniewychowana niewychowana vianailini nailini

February 12 2018

delain
Pokaż oczy! - powiedział, dotykając jej podbródka. - Najwyższy czas, żeby ktoś Cię wreszcie zaczął kochać
— Stanisława Fleszarowa "Lato nagich dziewcząt"
Reposted frommielle mielle viatobecontinued tobecontinued
delain
5819 bb1f 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaBloodEve BloodEve
delain
0513 17d5 500
Reposted fromonlyman onlyman viaBloodEve BloodEve
delain
6314 aa85 500
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie
delain
Beide wissen, das geht nicht gut aus.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl