Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

February 11 2019

delain
Przyjaźń jest potrzebna. Jest nieodłącznym elementem naszego życia. A życie bywa kąśliwe i nie pieści. Prawdziwy przyjaciel będzie cieszył się z twojego sukcesu i wyciągał z porażki. Zakopie dołek, będzie znieczuleniem lepszym niż przeciwbólówka. Nauczy i ogarnie: jak poprawić humor, oddalić złość, przegnać złe wieści. Będzie wiedział, kiedy należy przestać, przystopować, a kiedy zacząć: spacer, lody, marzenia, wódkę. Kiedy należy skopać tyłek, aby zmobilizować do działania. Dać po uszach, aby upomnieć. Pochwalić i poklepać po ramieniu, zapleść czas jak warkocze, wypić wino na gorzko, na słodko, kawę - bez obowiązku.

Prawdziwy przyjaciel jest jak skarbiec, w którym możesz ułożyć wszystkie korale swojego serca. I będą one tam bezpieczne: twoje emocje, tajemnice. I nie będziesz się bać.

- Kaja Kowalewska / z książki Chaos. Listy i liście

February 08 2019

delain
4018 36e0 500
Reposted frombooze booze vianieobecnosc nieobecnosc
delain
delain
0890 51d2 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viabeattman beattman
delain
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena viajustonebullet justonebullet

February 07 2019

delain
Magia bierze się z cierpliwości. To jest zdolność krystalizacji swej percepcji, stopniowego zerwania zasłon iluzji, i zgodnie z intencją, użycie tej ostrości do manipulacji rzeczywistością w kierunku pożądanego efektu, pozostawiając oczywiście przestrzeń dla łaski i dla ewentualnej porażki. To subtelny taniec, i aby tańczyć go dobrze, trzeba najpierw nauczyć się podstawowych kroków, zanim zaczniemy improwizować. Tutaj docieramy do kwestii dyscypliny. W świecie nadmiaru obfitości, stale konkurującym o naszą uwagę, ścieżka do mądrości leży nie tyle w kolekcjonowaniu oderwanych doświadczeń, ale w usunięciu rozproszenia.
— Światoslaw Wojtkowiak
Reposted fromstonerr stonerr viacichutko cichutko

February 06 2019

delain
0564 0ba0
Reposted from4777727772 4777727772 via100p 100p
delain
delain

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid vianieobecnosc nieobecnosc
delain
1143 5f78 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajustonebullet justonebullet
delain
9014 0394
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianieobecnosc nieobecnosc
delain
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja vianieobecnosc nieobecnosc
delain
1765 9a3f 500
:3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaMakeMePurr MakeMePurr
delain
3852 c6e7
delain
4703 d548 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMakeMePurr MakeMePurr

November 04 2018

6472 56e0 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viabeattman beattman
delain
8488 8361
Reposted fromonlyman onlyman vianieobecnosc nieobecnosc

October 29 2018

delain
2192 c90c 500
Twój Vincent.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl