Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2019

delain
2412 fa05
Reposted fromijo ijo viainthemiddleofnowhere inthemiddleofnowhere
delain

February 24 2019

delain
5486 49d6
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeattman beattman
delain
0798 6043
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaking-love making-love
delain
4472 93d7 500
Reposted fromtfu tfu viatruskawkowa11 truskawkowa11
delain
4124 44d5 500
Reposted bybeattmanday11shadow
delain
delain
3429 c548 500
Reposted fromanko25 anko25 vianieobecnosc nieobecnosc
delain
"Kiedyś zrozumiesz, że życie to zbieranie doświadczeń, a nie rzeczy. Że kilkoro przyjaciół jest ważniejszych, niż tłumy nieznanych osób. Że jeden partner na stałe jest lepszy, niż wielu od czasu do czasu. (...) Że to, co czujesz, jest ważniejsze niż zasady. (...) Że fajnie jest, gdy pomagasz innym. Że wszystko, co się wydarzyło w Twoim życiu, było potrzebne, byś dziś był tu, gdzie jesteś. Że intuicja jest równie ważna jak wiedza. Że to, co kiedyś Cię martwiło, było nic niewartą błahostką."

~ Autor nieznany

February 16 2019

February 11 2019

delain
Przyjaźń jest potrzebna. Jest nieodłącznym elementem naszego życia. A życie bywa kąśliwe i nie pieści. Prawdziwy przyjaciel będzie cieszył się z twojego sukcesu i wyciągał z porażki. Zakopie dołek, będzie znieczuleniem lepszym niż przeciwbólówka. Nauczy i ogarnie: jak poprawić humor, oddalić złość, przegnać złe wieści. Będzie wiedział, kiedy należy przestać, przystopować, a kiedy zacząć: spacer, lody, marzenia, wódkę. Kiedy należy skopać tyłek, aby zmobilizować do działania. Dać po uszach, aby upomnieć. Pochwalić i poklepać po ramieniu, zapleść czas jak warkocze, wypić wino na gorzko, na słodko, kawę - bez obowiązku.

Prawdziwy przyjaciel jest jak skarbiec, w którym możesz ułożyć wszystkie korale swojego serca. I będą one tam bezpieczne: twoje emocje, tajemnice. I nie będziesz się bać.

- Kaja Kowalewska / z książki Chaos. Listy i liście

February 08 2019

delain
4018 36e0 500
Reposted frombooze booze vianieobecnosc nieobecnosc
delain
delain
0890 51d2 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viabeattman beattman
delain
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena viajustonebullet justonebullet

February 07 2019

delain
Magia bierze się z cierpliwości. To jest zdolność krystalizacji swej percepcji, stopniowego zerwania zasłon iluzji, i zgodnie z intencją, użycie tej ostrości do manipulacji rzeczywistością w kierunku pożądanego efektu, pozostawiając oczywiście przestrzeń dla łaski i dla ewentualnej porażki. To subtelny taniec, i aby tańczyć go dobrze, trzeba najpierw nauczyć się podstawowych kroków, zanim zaczniemy improwizować. Tutaj docieramy do kwestii dyscypliny. W świecie nadmiaru obfitości, stale konkurującym o naszą uwagę, ścieżka do mądrości leży nie tyle w kolekcjonowaniu oderwanych doświadczeń, ale w usunięciu rozproszenia.
— Światoslaw Wojtkowiak
Reposted fromstonerr stonerr viacichutko cichutko

February 06 2019

delain
0564 0ba0
Reposted from4777727772 4777727772 via100p 100p
delain
delain

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid vianieobecnosc nieobecnosc
delain
1143 5f78 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajustonebullet justonebullet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl